Paulipoint.com

Regulamin

Definicje użyte w regulaminie

 1. Gospodarz – firma … będąca administratorem danych osobowych oraz właścicielem serwisu
 2. Serwis – strona Paulipoint.com, która udostępnia System rezerwacyjny dla gości.
 3. Ustawa – jest to Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 4. System rezerwacyjny – oprogramowanie oraz skrypty użyte na stronie internetowej paulipoint.com, którego celem jest obsługa rezerwacji miejsc noclegowych w lokalizacjach dostępnych na stronie
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną – możliwość rezerwacji oraz płatności online za pobyt w lokalach oferowanych przez Gospodarza. Wykonanie usługi następuje poprzez wysłanie i odbieranie danych przez system rezerwacyjny.
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania teleinformatyczne, w tym wszelkie urządzenia komputerowe, serwery, hosting, które współpracują z systemem rezerwacyjnym i za pomocą których można łączyć się z Serwisem.
 7. Usługobiorca – strona świadczenia usług będąca osobą fizyczną lub prawną.

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem serwisu Paulipoint jest firma:
 2. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW  oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Gospodarz świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Gospodarz zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu rezerwacyjnego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie 
 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu rezerwacyjnego, Gospodarza ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu rezerwacyjnego.
 5. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Gospodarza oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem rezerwacyjnym  Gospodarza
 7. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Paulipoint.com sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do Internetu, zainstalowana przeglądarka – zalecana Mozilla Firefox, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie rezerwacyjnym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies.  Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies

Rozdział 3: Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Gospodarz świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji  miejsc noclegowych w obiektach Gospodarza.

Proces rezerwacji.

 1. Rezerwacji w serwisie paulipoint.com dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem systemu płatności tPay.com
 3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
 4. Ceny przedstawione w systemie podane są za apartament/domek za 1 noc. 
 5. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO przeliczane są po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej rezerwującego lub banku rezerwującego.

Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. Wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości ustalonej przez Gospodarza (0 -100% ceny usługi). Tak dokonana rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
 2. Pośrednikiem w realizacji płatności jest firma tPay.com. Akceptowane opcje płatności są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
 3. W przypadkach niektórych ofert wymagana wysokość przedpłaty może być niższa.
 4. Gospodarz ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty  lub do 7 dni od daty zakończenia usługi.
 5. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Gospodarz ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie “na żądanie”.
 6. Jeżeli nie wypełniono danych niezbędnych do wystawienia faktury, Gospodarz uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

Potwierdzenie rezerwacji

 1. System serwisu paulipoint.com potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
 2. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres rezerwującego podany w formularzu.
 3. W przypadku usługi dodatkowej, nie objętej systemem rezerwacyjnym i wymagającej indywidualnego potwierdzenia z Gospodarzem,  konieczny jest kontakt w ciągu 24 godzin na adres e-mail lub numer telefonu widoczne na stronie.

Warunki zmian i anulacji

 1. Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail, którego rezerwacja dotyczy oraz musi zostać przez potwierdzona przez Gospodarza.
 2. Gwarantowane rezerwacje indywidualne mogą być bezpłatnie anulowane do dnia poprzedzającego przyjazd do godz. 18.00 (czasu lokalnego).
 3. Anulowanie rezerwacji po tym terminie nie spowoduje zwrotu przedpłaty.
 4. W przypadku kiedy anulacja dotyczy rezerwacji oferty specjalnej, a opis ceny zawiera inną niż wymienione wyżej informacje dotyczące warunków anulacji, wówczas za obowiązujące uznaje się warunki określone bezpośrednio przy danej ofercie cenowej.
 5. Anulacji bezkosztowej nie podlegają w szczególności oferty opatrzone klauzulą “Uwaga!!! Oferta specjalna, w przypadku jakiejkolwiek zmiany bądź anulacji nie zwracamy kosztów za pierwszą noc / za cały zarezerwowany pobyt”.

Rozdział 4: Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności umieszczonej na stronie paulipoint.com, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 2. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego paulipoint.com Usługobiorca akceptuje  zasady zawarte w Polityce prywatności i Polityce cookies portalu paulipoint.com.

Rozdział 5: Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. W przypadku rezerwacji miejsc noclegowych zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres e-mail, potwierdzenia złożonej rezerwacji.
 2. Rezygnacja i rozwiązanie umowy w przypadku rezerwacji miejsc noclegowych uzależnione jest od wyboru oferty i warunków rezerwacji w niej zawartych.
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Gospodarza, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert poprzez skorzystanie z dołączonego linku, bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 5 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 6: Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. Niedotrzymania z winy Gospodarza określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  2. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 5. Gospodarza rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Gospodarz w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 7: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Gospodarza.